Úvod a představení školky


Vítáme Vás na našich webových stránkách.

Školní rok 2020/2021
 

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2020 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

  

Pokud nemáte o umístění Vašeho dítěte v naši MŠ zájem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste ředitelce školy. Bude s vámi sepsáno řádné ukončení přijetí Vašeho dítěte. 

 

O uvolněném místě bude informován zákonný zástupce dítěte, které skončilo první pod čarou a místo mu bude nabídnuto.

 

Adaptace nově přijatých dětí bude v tomto školním roce probíhat bez přítomnosti rodičů. Děti si budeme předávat při příchodech a odchodech ve dveřích šatny, prosíme, abyste nečekali v šatnách a po předání dítěte opustili areál mateřské školy. 

 

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.

 

Prosíme, abyste ve vnitřních prostorách MŠ používali roušky a dodržovali sociální odstup od ostatních rodičů a zaměstnanců školy.

 

Desinfekce na ruce je umístěna ve všech vstupních vestibulech budov.

 
Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.


 Bc. Eva Vlastníková, ředitelka školy

 

Motto: „Křížem krážem projdeme se dětským rájem“


Naše mateřská škola je zaměřena  především na celkový rozvoj osobnosti dítěte, na jeho sociální a psychický vývoj a na úspěšný přechod do základní školy. Velký důraz klademe na rozvoj jazykové stránky, rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností. Při všech činnostech vycházíme ze zážitkového učení, kdy děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastní zkušenosti, vlastního prožitku.

Školní vzdělávací program „Čím žijeme celý rok“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Při naší práci respektujeme individuální potřeby dětí, pozornost věnujeme rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti, zdravému sebevědomí a bezpečnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnost rodiny ve výchově a snažíme se ji vhodně doplňovat i velmi dobrou spoluprací s rodiči.

Školka se nachází na rozhraní Kobylis a Ďáblic v klidné sídlištní lokalitě. Vlastní areál se skládá  ze čtyř vzájemně propojených pavilonů, v každém z nich se nachází dvě třídy. Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna, místnost pro učitelky a přípravná kuchyňka. Třídy jsou prostorné, světlé, vkusně vybavené, dávají dětem možnost využití všech hracích prvků, volný výběr hraček a dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Děti jsou rozděleny do osmi tříd dle věku – sedm tříd je homogenních – stejného věku a jedna heterogenní – věkově smíšená. Třídy jsou pojmenovány dle barev – červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, oranžová, tyrkysová a fialová .

Hospodářská část mateřské školy je umístěna v samostatném přízemním pavilonu, který je s ostatními pavilony spojen prosklenou spojovací chodbou.

Součástí mateřské školy je velká vzrostlá zahrada s mnoha herními prvky a pryžovým hřištěm. Zahradu využíváme především pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí.